yoga life
YOGA LIFE CLUB
?ycie zgodne z zasadami jogi

Twoje Zdrowie   |   Porady

Kurkuma - pochodzenie i w?a?ciwo?ci zdrowotne

Lecznicze zalety kurkumy znane s? od setek lat. Wymienia? j? w swoich zapiskach ju? Marco Polo, podczas swojej podró?y do Chin. Kurkuma s?ynie m.in. z w?a?ciwo?ci przeciwzapalnych, antyoksydacyjnych, tonizuj?cych i hamuj?cych mutacje.


Twoje Zdrowie   |   Porady

Kokos - w?a?ciwo?ci lecznicze

Filipińczycy palm? kokosow? nazywaj? ?drzewem ?ycia", w sanskrycie funkcjonuje ona jako kalpa vriksha, co znaczy 'drzewo dostarczaj?ce wszystkiego, co potrzebne do ?ycia'.
  najnowsze
Wp?yw medytacji na zdrowie fizyczne i psychiczne - badania naukowe. (cz. 2)

Yoga Life   |   Medytacja

Wp?yw medytacji na zdrowie fizyczne i psychiczne - badania naukowe. (cz. 2)

Dr Sara Lazar, Harvard Medical School: badania prowadzone na 20 ochotnikach, którzy praktykowali medytacj? od ponad 9 lat dziewi?ciu lat potwierdzi?y, i? kora mózgowa w rejonach odpowiedzialnych za pami?? i zdolno?? koncentracji jest grubsza ni? u osób, które nigdy nie medytowa?y. To pozwala d?u?ej zachowa? sprawno?? intelektualn?.